Vedtægter

1 / Foreningen navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er K1 Kommunikatiosforening. Hjemsted er Danmark. Postadresse er K1, Co. Resonans Kommunikation, Turesensgade 5, 1368 København K.

K1’s formål er at være det faglige centrum for kommunikationsfaget i Danmark. K1 er således et fagligt community for kommunikatører i Danmark. K1’s vigtigste ambition er at løfte kommunikationsfagets faglighed og anseelse i samfundet. Det skal gøres ved samle kommunikatører i hele Danmark omkring faglig videndeling og formidling, og ved at være en stemme, der taler kommunikationsfaglighedens sag. Samlet vil K1 kunne generere viden til gavn for hele branchen og samfundet. Community-tanken er den drivende kraft i K1 og forpligtende frivillighed et vigtigt nøgleord. Lysten til at bidrage og samskabe med det faglige fællesskab er drivmidlet i K1’s motor.

Foreningens hovedaktiviteter er engagement af medlemmerne, både fysisk og virtuelt, afholdelse af faglige arrangementer og udarbejdelse af faglige artikler, whitepapers m.v.

2 / Medlemmer
Som medlemmer kan optages enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig dens formål. Som udgangspunkt er alle med interesse i professionel kommunikation velkomne som medlemmer. Hovedfokus vil være på unge under uddannelse og professionelle udøvere af kommunikationspraksis, om det er undervisere, konsulenter og rådgivere, eller praktikere og ledere i offentlige og private organisationer

Medlemskab træder i kraft, når det første kontingent er betalt. Medlemskab kan bringes til ophør med mindst 2 måneders varsel til udgangen af indeværende år.

Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører automatisk udelukkelse af foreningen. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af summit, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt, og godkendes på den nærmest følgende summit.

3 / Summit
Summit er foreningens højeste myndighed.

Ordinær summit holdes en gang årligt, inden udgangen af november måned og indkaldes ved særskilt email til samtlige medlemmer senest 30 dage før. Dagsordenen udsendes samtidig med indkaldelsen.

Dagsordenen for det ordinære summit skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Forpersonen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på summit, skal være kommet frem til forpersonen senest 14 dage før summit. Kandidater, der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal ligeledes annoncere sit kandidatur 14 dage før summit.

Ekstraordinær summit kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, hvis mindst 25 medlemmer skriftligt begærer dette. Begæringen sendes skriftligt til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære summit afholdes senest fire uger efter, at begæringen er modtaget.

Ekstraordinær summit indkaldes med 14 dages varsel. Dagsordenen udsendes samtidig med indkaldelsen.

På den ekstraordinære sumnmit kan kun behandles spørgsmål, der er optaget på dagsordenen.

Alle beslutninger på summit træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Summit er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Den til enhver tid lovligt indvarslede summit er beslutningsdygtig.

Kun medlemmer, som har betalt kontingent, kan stemme på summit.

Et medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til stemmeafgivning.

Der udarbejdes referat af summit. Referatet underskrives af dirigenten.

4 / Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, der har funktion som en koordinerende arbejdsgruppe, og som vælges hvert år på summit. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstforperson og kasserer. Bestyrelsen tager efterfølgende stilling til hvorvidt og i hvilket omfang der er brug for en sekretariatsfunktion og for at kunne invitere andre medlemmer til at deltage i bestyrelsens arbejde og møder på lige fod med de øvrige medlemmer.

Bestyrelsen tager aktivt stilling til prioritering af arbejdsområder baseret på K1´s formål.

Alle medlemmer af bestyrelsen forventes at være aktive og arbejdsomme. Et medlem forventes samtidig med at deltage aktivt i møder parallelt at tage ansvar for specifikke og relevante funktionsområder, og arbejdet forventes at kræve en betydelig arbejdsindsats. Således repræsenterer arbejdet i K1 den samme ”forpligtende frivillighed” som gælder for hele K1´s virke og kultur.

Det er centralt for K1 at have et højt og engageret aktivitetsniveau, der kun er muligt, hvis mange medlemmer er aktive. Derfor skal øvrige frivillige, der driver aktiviteter, have tilstrækkeligt og tydeligt mandat til at tage beslutninger og gennemføre aktiviteter jvf K1´s formål og normale rammer for aktiviteter.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være forpersonen.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, men bestyrelsen kan beslutte at anvende lønnet assistance i det omfang, det skønnes nødvendigt for K1’s drift og udvikling.

 

5 / Hæftelse

K1 hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke medlemmerne eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

6 / Økonomi

K1’s økonomi er baseret på medlemskontingent, eventuelle frivillige bidrag og gaver, sponsorater samt eventuelle overskud af arrangementer.

K1’s regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære summit fastsættes næste års kontingent af summit.

Revision finder sted en gang årligt inden summit.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af K1’s revisor.

 

7 / Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af disse vedtægter, eller foreningens opløsning, kræver, at 2/3 af summit stemmer for.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.

Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af K1’s formål, men som besluttes på den opløsende summit

Således vedtaget på summit den 7. oktober 2020.

Dirigent: Pelle Nilsson