Vedtægter

§ 1 / Foreningens navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er K1. Foreningens hjemsted er Danmark. Postadresse er indtil videre K1, Co. Resonans Kommunikation, Vimmelskaftet 41F, 3, 1161 København K.

Foreningens formål er at være det faglige centrum for kommunikationsfaget i Danmark. K1 er således et nyt fagligt samlingssted for kommunikatører i Danmark. K1’s vigtigste ambition er at løfte kommunikationsfagets faglighed og anseelse i samfundet. Det skal gøres ved samle kommunikatører i hele Danmark omkring faglig videndeling og formidling, og ved at være en stemme, der taler kommunikationsfaglighedens sag. Samlet vil K1 kunne generere viden til gavn for hele branchen og samfundet. Community-tanken er den drivende kraft i K1 og forpligtende frivillighed et vigtigt nøgleord. Lysten til at bidrage og samskabe med det faglige fællesskab er drivmidlet i K1’s motor.

Foreningens hovedaktiviteter er engagement af foreningens medlemmer, både fysisk og virtuelt, afholdelse af faglige arrangementer og udarbejdelse af faglige artikler, whitepapers m.v.

§ 2 / Medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål. Som udgangspunkt er alle med interesse i professionel kommunikation velkomne som medlemmer. Hovedfokus vil være på unge under uddannelse og professionelle udøvere af kommunikationspraksis, om det er undervisere, konsulenter og rådgivere, eller praktikere og ledere i offentlige og private organisationer

Medlemskab træder i kraft, når det første kontingent er betalt til foreningen. Medlemskab kan bringes til ophør med mindst 2 måneders varsel til udgangen af indeværende år.

Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører automatisk udelukkelse af foreningen. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt, og godkendes på den nærmest følgende generalforsamling.

§ 3 / Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, inden udgangen af november måned og indkaldes ved særskilt email til samtlige medlemmer senest 30 dage før. Dagsordenen udsendes samtidig med indkaldelsen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Eventuelle forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og en bestyrelsessuppleant
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kommet frem til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Kandidater, der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal ligeledes annoncere sit kandidatur 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, hvis mindst 25 medlemmer skriftligt begærer dette. Begæringen sendes skriftligt til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fire uger efter, at begæringen er modtaget.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel. Dagsordenen udsendes samtidig med indkaldelsen.

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles spørgsmål, der er optaget på dagsordenen. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Kun medlemmer, som har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen.

Et medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til stemmeafgivning.

Der udarbejdes referat af generalforsamlingens forhandlinger. Referatet underskrives af dirigenten.

§ 4 / Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på op til elleve medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen tager efterfølgende stilling til hvorvidt og i hvilket omfang der er brug for en sekretariatsfunktion og for at kunne invitere medlemmer til at deltage i bestyrelsens arbejde og møder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen tager aktivt stilling til prioritering af arbejdsområder/bestyrelses-funktioner baseret på K1 ́s vision, målsætning og aktuelle arbejdsprogram.

Alle bestyrelsesmedlemmer forventes at være aktive og arbejdsomme. Et bestyrelsesmedlem forventes samtidig med at deltage aktivt i bestyrelsesmøder parallelt at tage ansvar for specifikke og relevante funktionsområder, og arbejdet forventes at kræve en betydelig arbejdsindsats. Således repræsenterer bestyrelsesarbejdet i K1 den samme ”forpligtende frivillighed” som gælder for hele K1 ́s virke og kultur.

Som udgangspunkt er der ikke et sekretariat tilknyttet K1 og bestyrelsen, hvilket understreger den praktiske og arbejdende rolle for bestyrelsen.

Det er centralt for K1 at have et højt og engageret aktivitetsniveau, der kun er muligt, hvis mange medlemmer er aktive. Derfor skal øvrige frivillige, der driver aktiviteter, opleve tilstrækkeligt og tydeligt mandat til at tage beslutninger og gennemføre aktiviteter jvf K1 ́s formål og planlægning.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men generalforsamlingen kan give tilladelse til lønnet assistance og beslutte, at bestyrelsen, formand eller andre funktioner skal have honorar.

§ 5 / Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 6 / Økonomi

K1’s økonomi er baseret på medlemskontingent, eventuelle frivillige bidrag og gaver, sponsorater samt eventuelle overskud af arrangementer.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 7 / Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af disse vedtægter, eller foreningens opløsning, kræver, at 2/3 af Generalforsamlingen stemmer for.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.

Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamling den 4. oktober 2018.
Dirigent: Pelle Nilsson