SURRENDER AND ADAPT OR DIE

Er de sociale mediers indtog et signal om øget distancering og fragmentering i virksomhederne akkurat som den private sfære lider under den konstruerede digitale virkeligheds fremmedgørelse? Eller er det andre parametre, der gør sig gældende på arbejdspladsen, hvor de digitale platforme kan bidrage til en fælleskabsorienteret og nærværende virksomhedskultur på globalt niveau?

SURRENDER AND ADAPT OR DIE

Af Eva Vestrheim 

K1, Kommunikation og Sprog samt det internationale netværk for kommunikatører, EACD afholdt tirsdag 16. 5 2017 et arrangement om det digitale univers i virksomhedskulturen og de sociale mediers rolle i den interne virksomhedskommunikation. Arrangementet ”Losing control versus gaining relevance” satte fokus på implementering af sociale medier som den fremmeste måde at kommunikere på internt i virksomhederne.

De fremmødte oplægsholdere; Simon Warnich, BDO, Helle Helgren, Velux og Åsa Degermark, Ericsson frembragte tre gode historier på, hvorledes de sociale medier på arbejdspladsen styrker kulturen og bliver samlingspunkt for organisationen. I sidste ende kan den interne virksomhedskultur optimeres, hvilket bliver en lokal styrke på et globalt og konkurrenceskærpet marked.

Mr. Simon Warnich, BDO and Mrs. Åsa Degermark, Ericsson blev interviewet omkring deres tilgangsvinkler til den interne kommunikation i deres respektive virksomheder.

Se med her;

Simon Warnach https://youtu.be/9vf7O0pPMHc

Åsa Degermark https://youtu.be/0XDMFRbwM2A

Intranet som klassisk har varetaget den interne kommunikation overtages af de faglig-sociale medier som Yammer og Workplace, som bliver samlingspunkt for medarbejderne og et værktøj, hvorved ledelsen kan måle temperaturen. Dette spejler igen at den afsenderorienterede kommunikation definitivt er erstattet af en dialogpræget kommunikationsmodel.

Forretning, ledelse og kultur 

Simon Warnich fortæller at BDO, som en fusion mellem ”Kommunernes Revision” og BDO’s oprindelige regnskabsafdeling var nødsaget til at ensrette virksomhedskulturen i den nyligt fusionerede virksomhed.

Udgangspunktet var dermed et behov for at styrke og optimere en ensrettet virksomhedskultur med klare værdisæt. Workplace, som er den faglige udgave af facebook, ”Workplace by facebook” blev iværksat som del af værdiimplementeringen for at skærpe forståelsen og klarheden omkring nye værdigrundlag og kodekser. Forandringsprocessen koncentrerede sig om hvad BDO skulle stå for og signalere.

Ifølge Simon fungerer en virksomhedskultur ikke som envejskommunikation. Indbegrebet af en corporate culture er etableringen af en dialog medarbejderne i mellem og at skabe lydbarhed over for alle i organisationen. Simon understreger endvidere at hans erfaring er at kolleger kommer tættere på hinanden via dialogen på Workplace. Der skænkes og høstes likes, folk involverer sig og der skabes kontakt og dialog med kunder. Således fungerer den nye type digitale, sociale kultur som gensidig inspiration, hvor der udveksles idéer og viden. Vidensdelingen optimeres i udvalgte afdelinger, da latent viden, som medarbejderne ligger inde med, bliver ekspliciteret og der udvikles bedre produkter. Der er tale om en omvendt trekant, hvor alt der ligger i basen potentielt kan se dagens lys. Simon beretter hvorledes dette har en selvforstærkende effekt. Medarbejderne bliver yderligere engagerede, kommer frem med deres idéer, produkterne optimeres og kunderne bliver mere tilfredse. En klassisk win -win.  

Der er gået kage i den

Skal ledelsen styre tonen i en bestemt retning?!

Helle understreger at hun ikke nødvendigvis ønsker at tone ned for de sociale initiativer og aktiviteter, der kommer fra medarbejdernes side på de faglig-sociale medier, selv om de ikke har direkte relevans for vidensdeling og faglig sparring. Der redigeres ikke nødvendigvis i de private opdateringer og billeder af kager, der fremtoner på skærmen. Denne type opslag spejler tillige et engagement og en inspiration til at deltage og dele på de digitale kanaler, hvilket optimerer virksomhedskulturen i et overordnet perspektiv. Ironisk nok blev der netop i fjor postet et utal af kagebilleder på siderne grundet Velux’ 75 års jubelæum. Så der var rent faktisk gået kage i den…

Corporate Culture – En stærk virksomhedskultur

For Helle handler det om at der er opstået flere og anderledes rapporteringslinjer, som nødvendigvis må inkorporeres i den interne kommunikation for at klæde sig på til et ekspanderende, globalt marked. Udfordringen ligger i at medarbejderne tager sig tid til at sætte sig ind i de nye måder at kommunikere på, beherske nye værktøjer på optimal vis og blive fortrolige med dem, snarere end at det er et spørgsmål om at spilde tid på sociale aktiviteter.

Ydermere er Helles rolle at observere status quo fra et medarbejdersynspunkt, at spotte deres behov i henhold til de værktøjer, der er tilgængelige, om de overhovedet kan bruge den nye type interne kommunikation til noget, om det har relevans, skaber værdi, etc. Samtidigt registreres naturligvis om der sælges flere produkter.

Helles erkendelse er at de ansatte har mål, der skal indfries som modsvarer en ængstelighed omkring hyggechat og tidsspilde. I sidste ende handler det om en velfungerende og engagerende virksomhedskultur, der er skabt på en naturlig måde og at samtlige medarbejdere kan komme til orde og skabe dialog. På den måde fordrer social trivsel faglig vidensdeling. Også Simon understreger hvordan de sociale aspekter styrker forretning og faglighed.

Den støvede afsenderorienterede model er erstattet af dialog

Der er opstået mange kanaler, mange grupper og tråde og hver kan de noget. Omvendt Simon & BDO, som favoriserer Workplace er Velux tilhænger af Yammer. Styrken ligger dog i at kombinere forskellige kanaler, hvilket giver en komplementerende værdi, mener Helle.

Den traditionelle envejskommunikation er således erstattet af nye måder at involvere og binde hele organisationen sammen på, internt og eksternt. Ikke mindst skitserer Helle værdien i at skabe et netværk af ambassadører, som fungerer som front runners, som illustrerer hvordan de sociale medier bruges optimalt, internt, til inspiration for andre. Slutteligt understreger Helle at kommunikationen understøtter organisationen og forstærker de interne led. Den flade organisationsstruktur i Velux understøttes af en dialogpræget kommunikationsmodel og siloer er nedbrudt.

Sense-making

Ledelsens informationer, strategiske overvejelser og målsætninger formuleres og forstås således via et relevant sprog for medarbejderne, som involveres og skaber engagement. Resultatet er en fællesskabsorienteret og engageret virksomhedskultur på jobbet, der er vedrørende for den enkelte i henhold til sin egen kontekst og forståelsesramme. Også Åsa Degermark understreger værdien af kontekst, væsentligheden i at skabe relevant indhold, da indholdet nødvendigvis må give mening for medarbejderne i deres forståelseshorisont for at kunne vække interesse og engagement.

Den globale kultur parallelt med den lokale kultur

The media is the message

Udfordringen for Ericsson var at en meget stor og geografisk spredt virksomhed skulle samle kulturen og gå i samme retning. Til det formål udviklede Ericsson et real time event og connectede dots. På den måde blev den interne kommunikation til en TV produktion hos Ericsson og en af de utallige fordele var grøn, nemlig en besparelse på 300 internationale flyafgange.

Åsa Degermark, Ericsson fremlægger i sin præsentation et perspektiv i en anden størrelsesorden, hvor Ericsson som IT virksomhed har skabt et nyt TV format. Nemlig et broadcast i real time, fungerende som en intern happening. Der er fælles check ind i hele verden på samme tid. Det ses sammen, samtidigt i de respektive tidszoner. Japanerne står op kl. 4 om morgenen for at være med, amerikanerne har aftenmøder og i Sverige er det et heldagsevent. Sådan mødes 1100 lederne for Ericsson fra hele verden, 23,000 medarbejdere i deres respektive tidszoner for at deltage online. Broadcastet ses af ca. 85 % af samtlige medarbejdere verden over, som tæller over 100,000, da det repræsenterer fællesskab og kultur. Det er nøje planlagt måneder forinden for at det skal forløbe på bedst mulig vis. Her er der i den grad tale om at mediet er budskabet.

På den måde ensrettes Ericssons kultur og bliver et selvforstærkende bindeled i den geografisk, spredte virksomhed. Det nye innoverende medie spejler hvor langt vi kan og vil gå teknologisk, for at styrke en global virksomhedskultur.

Klokkeklart & koncentreret budskab

”Skær ned til det halve og skriv den halvdel om” Astrid Lindgren

Åsa har fokus på klassiske kommunikative dyder, hvor indholdet er det væsentlige aspekt, som skal have relevans og være knivskarpt. Basalt set handler det for Åsa om at skære indholdet ind til benet, trække essensen ud i den grad at det inspirerer og vækker den enkelte medarbejders engagement. Ydermere har Åsa fokus på at appellere til emotioner og passionen. Åsa understreger at nøglen til succes er at berøre emner, som er vedrørende for medarbejderne, hvortil de kan relatere og bliver involveret.

Ud med power points ind med personlige historier

Et andet væsentligt aspekt i broadcast sendelserne har været at eliminere power points i videst muligt omfang. Når man hiver power points ud af sine præsentationer, bliver oplæg og foredrag pludselig langt mere nærværende, personlige, relevante og passionerede. Når man formulerer sin præsentation med egne ord fremfor statiske og informative power points, signalerer man en anden type indlevelse og engagement i den mundtlige formidling, påpeger Åsa.

Omvendt digitale formers dårlige ry har digitaliseringsprocessen i Ericsson bragt folk tættere sammen, fungeret som inspiration og næret engagement, på tværs af kulturer og landegrænser, internt og eksternt, lokalt og globalt. Der skabes dialog og involvering, understreger Åsa.

I en digital tid hvor fragmentering florerer, bestræbes der på at samle forståelsen af hinanden på tværs af grænser og kulturer via noget så banalt og basalt som de sociale, faglige medier som de tre foredragsholdere illustrerer. Pludselig agerer disse udskældte medier som kulturforstærkere og fællesskabsorienterede bindeled i virksomheder på et flygtigt, foranderligt marked verden over.

Efterlad en kommentar

Du skal være logget ind for at kommentere